Copyright  Elske © Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid | Links
Home.
Glas-in-lood.
Volvo.
Foto's.
Contact.
ELSKES
PLACE


Algemeen
Elskes Place en elske.nl vallen onder de verantwoordelijkheid van Els Steensma (aka Elske). Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Niets van deze website mag gebruikt of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van Elske.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Elske geleverde producten blijven eigendom van Elske tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die producten heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen.

Kwaliteit en garantie, aansprakelijkheid
Reclameringen ter zake van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Elske te worden ingediend. Elske staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Elske geproduceerde of gemodificeerde producten.

Elske staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van Elske. Elske garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Elske aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens Elske verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.

Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de specificaties ter zake de geleverde producten gegrond is, zal Elske, naar eigen inzicht, het geleverde repareren of vervangen door een ander, gelijkwaardig product.

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Elske en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


gebruiks- en leveringsvoorwaarden